Stanovy

čl. I

Název spolku

Název spolku je: „Břevnovský chrámový sbor, z. s.“ (dále jen „spolek“);
spolek byl založen shodou jeho zakladatelů na obsahu jeho prvních stanov.

čl. II

Sídlo spolku

Sídlem spolku je Markétská 1/28, 169 00 Praha 6, pavilon Vojtěška.

čl. III

Účel spolku, předmět jeho činnosti

 1. Produkce duchovní hudby a zpěvu při bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově,
 2. veřejná vystoupení sboru společně s orchestrem a sólisty,
 3. další činnosti v oblasti kultury a vzdělávání,
 4. rozvoj kulturního a společenského života v Praze i širokém okolí.

K dosažení cílů spolku spolek spolupracuje s fyzickými i právnickými osobami a organizacemi v ČR i zahraničí.

čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členy spolku jsou zakladatelé a další fyzické osoby starší 18 let, výjimečně i právnické osoby.
 2. Členové spolku přispívají k činnosti spolku a jednají v souladu s účelem spolku a v jeho prospěch.
 3. Přihlášku ke členství, ve které řádně identifikovaný a podepsaný žadatel o členství uvede, že souhlasí s cíli spolku a jeho stanovami v aktuálním znění, přijímá předseda, který také rozhoduje s uměleckým ředitelem o přijetí nového člena spolku.
 4. Členství ve spolku zaniká
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi spolku;
  • rozhodnutím o vyloučení, a to z důvodu závažného a opakovaného porušení povinností vyplývajících ze stanov; takové rozhodnutí přijímá předseda s uměleckým ředitelem a doručují je vyloučenému členovi;
  • úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku.
 5. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení zaplacených členských příspěvků ani darů věnovaných spolku. Vzájemné pohledávky a závazky mezi spolkem a členem, jehož členství zaniklo, jsou obě strany povinny vypořádat do třiceti dnů od zániku členství, pokud se nedohodnou jinak.
 6. Seznam členů spolku v souladu s uvedenými zásadami vede předseda.
 7. Člen má právo
  • účastnit se činnosti spolku a být o jeho činnosti informován;
  • účastnit se zasedání orgánů spolku;
  • být vhodnou formou informován o důležitých rozhodnutích orgánů spolku, a to na členské schůzi i mimo ni;
  • být informován o hospodaření spolku a o plnění povinností spolku finančního charakteru, zejména pak na členské schůzi ve zprávě o hospodaření;
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, a to zejména na členské schůzi;
  • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 8. Člen má povinnost
  • dodržovat tyto stanovy;
  • jednat v souladu s účelem spolku a v jeho prospěch;
  • platit členské příspěvky schválené řádně svolanou členskou schůzí vždy na další období; tato povinnost neplatí pro čestné členy. O charakteru členství rozhoduje předseda spolku společně s uměleckým ředitelem.

čl. V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

A. Členská schůze

 1. Členská schůze je vrcholným orgánem spolku a je tvořena shromážděním všech členů spolku.
 2. Do výlučné působnosti členské schůze patří:
  • schvalování stanov a jejich změn,
  • volbu volených orgánů spolku i jejich případné odvolání,
  • schvalování výroční zprávy o hospodaření,
  • rozhodování o koncepci, zásadách činnosti a hospodaření spolku,
  • rozhodování o zániku spolku a zásadách vypořádání
  • rozhodování ve všech dalších otázkách, ve kterých si rozhodnutí předem vymíní.
 3. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok, zpravidla při ukončení sezóny a svolává ji předseda spolku.
 4. Předseda spolku dále svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň deseti členů spolku. Nesvolá-li zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 5. Termín, hodina a míst konání musí být všem členům spolku oznámen s dostatečným předstihem tím, kdo zasedání členské schůze svolává.
 6. Při hlasování členské schůze má každý člen spolku jeden hlas. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu prosté většiny účastníků. Kvorum není stanoveno, pozvánku však musí obdržet všichni členové spolku.

B. Volené orgány:

Volenými orgány spolku jsou:

 1. Statutární orgán – předseda. Předseda je statutárním a výkonným orgánem spolku voleným členskou schůzí.
 2. Umělecký ředitel. Umělecký ředitel je zodpovědný za naplňování účelu a cílů spolku a za jeho činnost. Je volen členskou schůzí.
 3. Revizor účtů. Revizor účtů je zodpovědný za řádné hospodaření spolku a za zprávu členské schůzi o hospodaření a za plnění povinností spolku finančního charakteru. Je volen členskou schůzí.

Funkční období všech volených orgánů spolku je dvouleté. Stejná osoba může být zvolena i na období další, a to bez omezení. Funkce nelze kumulovat.

čl. VI

Statutární orgán – předseda

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda, který je tak oprávněn bez omezení za spolek jednat a podepisovat.
 2. Předseda je odpovědný členské schůzi.
 3. Funkční období předsedy je dvouleté.
 4. Předseda může na svou funkci rezignovat, a to písemným oznámením doručeným řádně svolané členské schůzi. Ta je pak povinna do 3 měsíců zvolit ze svých členů předsedu nového.

čl. VII

Zásady hospodaření

 1. Spolek je nestátní neziskovou organizací. Příjmy spolku budou tvořeny především členskými příspěvky, dary, dotacemi, granty a budou používány výhradně na činnost spolku v souvislosti s plněním jeho účelu podle čl. II. stanov jeho účelu.
 2. Výdaje spolku jsou tak zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a s rozpočtem spolku.
 3. Na řádné hospodaření spolku dohlíží revizor účtů, který předkládá každoroční řádné členské schůzi svou zprávu o dohledu nad řádným hospodařením spolku.

čl. VIII

Zánik spolku

 1. Spolek je založen dobu neurčitou a v případě ukončení činnosti může být zrušen rozhodnutím řádně svolané členské schůze.
 2. V případě rozhodnutí členské schůze o zániku spolku bez právního nástupce jmenuje členská schůze likvidátora, který vypořádá majetek spolku a jeho případné závazky.
 3. Po řádné likvidaci bude zbylý majetek předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku a která bude schválena poslední řádně svolanou členskou schůzí.

čl. IX

Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech neupravených těmito stanovami se spolek řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, především §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, dále pak účetními a daňovými předpisy v platném znění.
 2. Stanovy v aktuálním úplném znění jsou uloženy v sídle spolku.